Wettelijke kennisgeving

WETTELIJKE KENNISGEVING en PRIVACYBELEID

0. DOEL EN AANVAARDING

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website http://www.campingvalencia.com (hierna, DE WEBSITE), eigendom van CAMPING VALENCIA PARK, S.L. (hierna, DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE).

Het browsen op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE brengt de hoedanigheid van gebruiker van deze website met zich mee en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze Wettelijke Kennisgeving, die onderhevig is aan wijzigingen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze Wettelijke Kennisgeving te gebruiken. De gebruiker is jegens DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of jegens derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg kan zijn van een inbreuk op deze verplichting.

1. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u mede dat:

Identiteit van de verantwoordelijke partij: CAMPING VALENCIA PARK, S.L.

Naam van de onderneming: CAMPING VALENCIA PARK, S.L.

NIF/CIF: B-97412191

Adres: c/ Rio Turia nº 1 de Puzol (Valencia)

Onderneming ingeschreven in het handelsregister van Valencia in boek 7714, deel 5011, folio 29, sectie 8, bladzijde V94907.

Om met ons in contact te komen, stellen wij u verschillende contactmogelijkheden ter beschikking, die hieronder nader worden toegelicht:

Telefoon: 96.146.58.06

E-mail: [email protected]

2. TOEGANGSVOORWAARDEN EN GEBRUIK

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die door de DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden verstrekt en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de content en de diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE op gepaste wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor onder andere:

a) Het verspreiden van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, beledigende, terroristische apologieën of, in het algemeen, content die in strijd is met de wet of de openbare orde.

b) Het in het netwerk introduceren van computervirussen of handelingen uitvoeren die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsook de toegang van andere gebruikers tot de website en bijbehorende diensten belemmeren door massaal gebruik van de IT-middelen waarmee DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zijn diensten levert.

c) Pogingen ondernemen om toegang te krijgen tot e-mailaccounts van andere gebruikers of tot afgeschermde delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, in voorkomend geval, informatie onttrekken.

d) Inbreuk plegen op het intellectueel of industrieel eigendomsrecht, evenals het schenden van de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden.

e) Zich voordoen als een andere gebruiker, de overheid of een derde partij.

f) Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen van de content, tenzij toegestaan door de eigenaar van de overeenkomstige rechten of indien wettelijk toegestaan.

g) Gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te versturen zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

Alle content van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en geen van de exploitatierechten ervan kunnen worden opgevat als zijnde overgedragen aan de gebruiker buiten wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, de gebruiker die deze website bezoekt, mag de content raadplegen en eventueel toegestane privé-kopieën maken op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, niet worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken en niet worden onderworpen aan enige vorm van exploitatie.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidingstekens van welke aard dan ook die op de website worden vermeld eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en mag niet worden aangenomen dat het gebruik van of de toegang tot die handelsmerken, handelsnamen of onderscheidingstekens de gebruiker enig recht op die handelsmerken, handelsnamen of onderscheidingstekens verleent.

De distributie, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de content en elke andere handeling waarvoor de houder van de exploitatierechten geen uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, zijn verboden.

Het creëren van een hyperlink houdt in geen geval het bestaan in van een relatie tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarin de hyperlink is opgenomen, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de content of diensten van die website. Personen die van plan zijn een hyperlink aan te brengen, moeten daarvoor vooraf schriftelijke toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE. De hyperlink geeft in ieder geval alleen toegang tot de homepage of de startpagina van onze website en mag ook geen valse, onjuiste of incorrecte verklaringen of vermeldingen over DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE bevatten, of illegale content in strijd met de goede gewoonten en de openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld, noch voor de acties die op basis daarvan worden ondernomen.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De content van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie; de toegang tot alle content wordt niet volledig gegarandeerd, evenmin als de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit of de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover de wet dit toelaat, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de content, alsmede het bestaan van gebreken en defecten van welke aard dan ook in de content die via de website of de aangeboden diensten wordt doorgegeven, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt.

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de content die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.

c) Niet-naleving van de wet, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het recht op eer, de persoonlijke en familiale levenssfeer en het zelfbeeld, evenals de reglementering inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE elke verantwoordelijkheid af voor informatie die buiten deze website wordt weergegeven. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de op deze website aangeboden content kunnen aanvullen. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het functioneren of de toegankelijkheid van de gelinkte websites; noch suggereert, nodigt uit of beveelt deze een bezoek aan, noch is deze verantwoordelijk voor de verkregen resultaten. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van hyperlinks door derden.

4. PRIVACYBELEID

4.1. Wie is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking wordt vermeld in punt 1 van deze wettelijke kennisgeving.

Wij informeren u dat voor een meer zekerheid bij het naleven van de gegevensbescherming, een gedelegeerde voor gegevensbescherming is aangesteld met de volgende contactgegevens: [email protected].

4.2. Het doel

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, verwerken wij de door u verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het ontvangen en beantwoorden van vragen of het abonneren op nieuwsbrieven of bulletins.
 2. Voor het beheer van de relatie met de gebruiker en om producten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij zijn/haar interesses, om zijn/haar gebruikerservaring te verbeteren en, in voorkomend geval, om zijn/haar aanvragen, verzoeken of reserveringen te verwerken.
 3. Voor de facturering van de geleverde diensten, indien van toepassing.

Wij herinneren u eraan dat de verwerking voor de hierboven beschreven doeleinden noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de vennootschap worden nagestreefd.

4.3. Soort verwerkte gegevens

In het kader van de activiteiten van de onderneming en met inachtneming van de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, verwerken wij de volgende categorieën van gegevens:

– Identificatie- en contactgegevens, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: naam, achternaam, telefoonnummer of e-mailadres, IP-adres.

– Bankrekeninggegevens indien verstrekt tijdens de contractuele relatie.

4.4. Bewaartermijn of -criterium voor de gegevens

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor het leveren van de diensten of, in voorkomend geval, voor de duur van de relatie tussen de partijen, en in ieder geval zolang u geen verzoek om verwijdering ervan heeft ingediend, alsmede de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in elk geval overeenkomen met de aard van de gegevens.

4.5. Legitimatie

Wat is de rechtmatigheid voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens in verband met de instandhouding van uw relatie met de onderneming is rechtmatig, aangezien zij noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele/commerciële verplichtingen die uit deze relatie voortvloeien. De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze doeleinden is strikt noodzakelijk om te voldoen aan bovengenoemde wettelijke verplichtingen.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het toesturen van reclame-informatie over activiteiten, campagnes of initiatieven van de vennootschap, beantwoordt aan een legitiem belang van onze entiteit en is door de huidige wetgeving toegestaan, maar u kunt deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].  Het kan zijn dat een deel van de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, waarvoor u toestemming moet hebben gegeven.

Voorts vloeit de legitimiteit van het vergaren van deze gegevens voort uit de uitdrukkelijke toestemming die de gebruiker te allen tijde geeft door het vakje van aanvaarding van dit privacybeleid aan te vinken, dat verschijnt op alle plaatsen waar persoonsgegevens worden vergaard. Zolang dit vakje niet is aangevinkt en niet is aangevinkt met een uitdrukkelijke handeling van de gebruiker, is het niet mogelijk de actie in kwestie uit te voeren (versturen van een contactformulier, inschrijving op de nieuwsbrief, enz.)

4.6. Ontvanger

Aan welke partijen worden uw gegevens doorgegeven?

In het algemeen worden gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uw gegevens kunnen evenwel worden doorgegeven aan de hieronder vermelde partijen om de uiteengezette redenen en in ieder geval omdat dergelijke mededelingen noodzakelijk zijn voor de doeleinden die voortvloeien uit de relatie tussen de partijen:

Overheidsdiensten: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Leveranciers die toegang tot uw gegevens nodig hebben voor de levering van diensten die de onderneming bij dergelijke leveranciers heeft uitbesteed, en met wie de onderneming de overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens heeft ondertekend die nodig en wettelijk vereist zijn om uw privacy te beschermen.

Wij willen u eraan herinneren dat de vennootschap geen internationale gegevensoverdrachten uitvoert.

Bij de verwerking van gebruikersgegevens kunnen wij gebruik maken van software waarvan de oorsprong of de servers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, met name in landen die een passend beschermingsniveau bieden of in de Verenigde Staten. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat wij met providers samenwerken die garanderen dat de toepasselijke Europese normen en regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de AVG (Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming EU 679/2016), worden nageleefd. De doorgifte van gegevens naar de VS valt altijd onder het EU-VS-privacyschild. Meer informatie is beschikbaar op www.privacyshield.org.

4.7. Rechten

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

U heeft het recht bevestigd te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken.

U heeft tevens het recht van toegang tot uw persoonsgegevens, alsmede het recht te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering van die gegevens wanneer deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn vergaard.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval bewaren wij uw gegevens uitsluitend met het oog op het instellen of verdedigen van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt ook uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen en de verleende toestemmingen te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking daarvan is verleend.

U kunt deze rechten uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek per e-mail aan [email protected], met bijvoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs of een ander document dat uw identiteit aantoont en met duidelijke vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen.

Tot slot delen wij u mee dat u zich met elke klacht in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt wenden tot het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties.

4.8. Oorsprong

Hoe hebben wij uw gegevens verkregen? Persoonsgegevens worden verkregen via het internet, rechtstreeks van de gebruiker of via onze cookies of, in voorkomend geval, via diverse middelen zoals bestelformulieren, enz. … die binnen het bedrijf worden gebruikt voor een goede dienstverlening.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt de website raadplegen van het AEPD (Spaans Agentschap voor gegevensbescherming) https://www.agpd.es/

 • COOKIEBELEID

CAMPING VALENCIA PARK, S.L. kan informatie vergaren over de zoekgewoonten van gebruikers van de website door middel van cookies of logbestanden. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen. Deze worden alleen geïnstalleerd als de gebruiker op onze website blijft en doorgaat met browsen, met dien verstande dat hij/zij instemt met het gebruik en de installatie van deze cookies. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over wat een cookie is, waarvoor het wordt gebruikt, welke soorten cookies wij gebruiken, wat hun doeleinden zijn en hoe u ze kunt configureren of uitschakelen indien u dat wenst.

a) Wat is een cookie en waarvoor wordt de cookie gebruikt?

Een “cookie” is een klein bestand dat wordt opgeslagen op de computer, tablet, smartphone of enig ander apparaat van de gebruiker met informatie over de navigatie.

Het verzamelen van cookies van al onze gebruikers helpt ons de kwaliteit van onze website te verbeteren, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina’s nuttig zijn, welke niet en welke kunnen worden verbeterd.

Cookies zijn essentieel voor het functioneren van een website. Zij bieden talloze voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten en vergemakkelijken de navigatie en het gebruik van onze website.

In geen enkel geval kunnen cookies uw computer beschadigen. Anderzijds helpen zij bij het opsporen en oplossen van fouten.

b) Welke soorten cookies gebruiken wij?

Volgens de entiteit die het beheert:

 • Eigen cookies: Deze worden niet gebruikt.
 • Cookies van derden: Dit zijn cookies die naar uw computer worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door ons wordt beheerd, maar door een andere samenwerkende entiteit. Zoals bijvoorbeeld die welke worden gebruikt door sociale netwerken of externe content zoals Google Analytics.

Naar gelang de tijd dat ze geactiveerd blijven:

 • Sessiecookies: Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven totdat de gebruiker de website verlaat, waardoor er niets wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De via deze cookies verkregen informatie wordt gebruikt om verkeerspatronen op de website te analyseren. Op lange termijn stelt dit ons in staat een betere ervaring te bieden, om de content te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken.
 • Permanente cookies: Deze worden opgeslagen op de harde schijf en onze website leest ze bij elk nieuw bezoek van de gebruiker. Een permanente cookie heeft een specifieke vervaldatum. Na die datum werkt de cookie niet meer. Wij gebruiken deze cookies doorgaans om de aankoop- en registratiediensten te vergemakkelijken.

Volgens hun doel:

 • Technische cookies: Deze zijn noodzakelijk voor het browsen en de goede werking van onze website. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk het verkeer en de datacommunicatie te controleren, toegang te krijgen tot delen met beperkte toegang, het aankoopproces van een bestelling uit te voeren, beveiligingselementen te gebruiken, content op te slaan om video’s te kunnen uitzenden of content te delen via sociale netwerken.
 • Functionele cookies: Deze cookies bieden de gebruiker toegang tot de dienst met vooraf bepaalde kenmerken, afhankelijk van een reeks criteria, zoals de taal, het type browser waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen, de regionale configuratie van waaruit toegang tot de dienst wordt verkregen, enz.
 • Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat het aantal gebruikers te kwantificeren en daarmee de meting en statistische analyse van het gebruik door gebruikers van de aangeboden diensten uit te voeren.
  Daartoe wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd om de door ons aangeboden producten en diensten te verbeteren.
 • Advertentiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om op een zo efficiënt mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die op onze website kunnen worden aangebracht.
 • Behavioural advertising cookies: Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker, verkregen door voortdurende observatie. Dankzij hen komen wij meer te weten over uw surfgedrag op het internet en kunnen wij u reclame tonen op basis van uw surfprofiel.

Doel van elk van de gebruikte cookies:

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt en de provider waartoe ze behoren.

Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google die de vergaarde gegevens gebruikt om het gebruik van deze website bij te houden en te analyseren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de vergaarde gegevens ook gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren. Het maakt ook cookies mogelijk in het domein van de site waarop u zich bevindt en gebruikt een reeks cookies genaamd “_ga”, “_gid” en “_gat” om anoniem informatie te verkrijgen en te rapporteren over websitetrends zonder individuele gebruikers te identificeren.

Vergaarde persoonsgegevens: Cookie- en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS Privacybeleid  

Google Tag Manager: Google Tag Manager is een statistiekendienst van Google.

Vergaarde persoonsgegevens: Cookie- en gebruiksgegevens..

Plaats van verwerking: VS Privacybeleid

Google AdSense: Google AdSense is een advertentiedienst van Google die gebruik maakt van het “Doubleclick” cookie, waarmee het gebruik van deze website en het gebruikersgedrag met betrekking tot de aangeboden advertenties, producten en diensten wordt getraceerd.

Vergaarde persoonsgegevens: Cookie- en gebruiksgegevens..

Plaats van verwerking: VS Privacybeleid 

Google AdWords Conversion Tracking: Google AdWords Conversion Tracking is een statistiekendienst van Google die gegevens van het Google Adwords advertentienetwerk koppelt aan de handelingen die op deze website worden verricht. Bovendien hebben zij een zeer beperkte levensduur. Deze cookies zijn ingeschakeld voor het domein googleadservices.com.

Vergaarde persoonsgegevens: Cookie- en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS Privacybeleid

c) Hoe kan de gebruiker cookies configureren of uitschakelen?

De cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd, kunt u toestaan, leren kennen, blokkeren of verwijderen door de browseropties die op uw computer zijn geïnstalleerd, te configureren.

Informatie over hoe u dit moet doen, vindt u als u een van de volgende browsers gebruikt:    

Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ https://support.apple.com/es-es/HT201265

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Google: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Opera: https://www.opera.com/es/privacy
Android (Google): https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Windows Phone (Microsoft): https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

Blackberry: http://global.blackberry.com/es/legal/privacy-policy.html

U kunt de cookies ook gemakkelijk van uw computer of mobiele apparaat verwijderen met behulp van uw browser. Voor instructies over het beheren en verwijderen van cookies, gaat u naar het tabblad “Help” in uw browser. U kunt cookies uitschakelen of een melding ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt gestuurd.

Er zijn online hulpmiddelen beschikbaar waarmee gebruikers cookies op elke website die ze bezoeken kunnen detecteren en het deactiveren ervan kunnen beheren (bijv. Ghostery: https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacy-statements/,
http://www.ghostery.com/faq).

d) Aanpassing van ons cookiebeleid

Wij kunnen het Cookiebeleid van onze Website aanpassen, dus wij raden u aan dit beleid telkens wanneer u onze website bezoekt te lezen, zodat u naar behoren geïnformeerd bent over hoe en waarvoor wij cookies gebruiken. Houd er rekening mee dat browsers ook hun beleid en de locatie van informatie kunnen wijzigen.

e) Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die via de op de website gebruikte cookies worden vergaard, zullen onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

Verantwoordelijke partij: CAMPING VALENCIA PARK, S.L.

Doeleinden van de verwerking: (i) om het surfen op de website en het gebruik van de bijbehorende diensten mogelijk te maken, en (ii) om het gedrag van de gebruikers te volgen en te analyseren met het oog op de invoering van verbeteringen op basis van de analyse van de gegevens over hun gebruik van de dienst.

Legitimatie: de rechtsgrondslag voor de verwerking is de toestemming die de betrokkene heeft gegeven en die te allen tijde kan worden ingetrokken.

Ontvangers: de gegevens kunnen worden verwerkt door Google, die de gegevens van de cookies verwerkt.

Bewaartermijn: de cookies die op deze website gebruikt worden, vervallen ten laatste twaalf maanden na hun creatie.

Rechten: u kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen, alsmede uw recht op beperking van en verzet tegen de verwerking ervan, op de wijze die in ons privacybeleid is bepaald.

 • PROCEDURE IN GEVAL VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

Indien een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter onthullen van het gebruik van eender welke content en/of het uitvoeren van eender welke activiteit op de webpagina’s opgenomen of toegankelijk via de website, moeten zij een kennisgeving sturen naar DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, waarin zij zich naar behoren identificeren, de vermeende inbreuken specificeren en uitdrukkelijk, onder hun eigen verantwoordelijkheid, verklaren dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is.

Voor alle geschillen met betrekking tot de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is het Spaanse recht van toepassing.

 • PUBLICATIES

De via de website verstrekte administratieve informatie vervangt niet de wettelijke bekendmaking van wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en besluiten die formeel moeten worden bekendgemaakt in de officiële bladen van de overheidsadministraties, die het enige instrument zijn dat de authenticiteit en de inhoud ervan bevestigt. De op deze website beschikbare informatie dient te worden opgevat als leidraad zonder enig oogmerk van rechtsgeldigheid.