Privacybeleid

1.- INFORMATIE INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

1. VERANTWOORDELIJKE PARTIJ

Wie is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw gegevens?

Identiteit van de verantwoordelijke partij: CAMPING VALENCIA PARK, S.L.
Naam van de onderneming: CAMPING VALENCIA PARK, S.L.
NIF/CIF: B-97412191
Adres: c/ Rio Turia nº 1 de Puzol (Valencia)
Vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Valencia in boek 7714, boek 5011, folio 29, sectie 8, bladzijde V94907.

Om met ons in contact te komen, stellen wij u verschillende contactmogelijkheden ter beschikking, die hieronder nader worden toegelicht:

Telefoon: 96.146.58.06

E-mail: [email protected]

Wij informeren u dat voor een meer zekerheid bij het naleven van de gegevensbescherming, een gedelegeerde voor gegevensbescherming is aangesteld met de volgende contactgegevens: [email protected].

2. DOELSTELLINGEN

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, informeren wij u dat het bedrijf de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het ontvangen en beantwoorden van vragen of het abonneren op nieuwsbrieven of bulletins.
  • Voor het beheer van de relatie met de gebruiker en om producten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij zijn/haar interesses, om zijn/haar gebruikerservaring te verbeteren en, in voorkomend geval, om zijn/haar aanvragen, verzoeken of reserveringen te verwerken.
  • Voor de facturering van de geleverde diensten, indien van toepassing.

Wij herinneren u eraan dat de verwerking voor de hierboven beschreven doeleinden noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de vennootschap worden nagestreefd.

3. AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

In het kader van de activiteiten van de onderneming en met inachtneming van de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, verwerken wij de volgende categorieën van gegevens:

– Identificatie- en contactgegevens, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: naam, achternaam, telefoonnummer of e-mailadres, IP-adres.

– Bankrekeninggegevens indien verstrekt tijdens de contractuele relatie.

4. BEWAARTERMIJN OF -CRITERIUM VOOR DE GEGEVENS

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor het leveren van de diensten of, in voorkomend geval, voor de duur van de relatie tussen de partijen, en in ieder geval zolang u geen verzoek om verwijdering ervan heeft ingediend, alsmede de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in elk geval overeenkomen met de aard van de gegevens.

5. RECHTMATIGHEID

Wat is de rechtmatigheid voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens in verband met de instandhouding van uw relatie met de onderneming is rechtmatig, aangezien zij noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele/commerciële verplichtingen die uit deze relatie voortvloeien. De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze doeleinden is strikt noodzakelijk om te voldoen aan bovengenoemde wettelijke verplichtingen.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van reclame over activiteiten, campagnes of initiatieven van de vennootschap, beantwoordt aan een rechtmatig belang van onze entiteit en is door de huidige wetgeving toegestaan, maar u kunt deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].  Het kan zijn dat een deel van de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, waarvoor u toestemming moet hebben gegeven.

Voorts vloeit de legitimiteit van het vergaren van deze gegevens voort uit de uitdrukkelijke toestemming die de gebruiker te allen tijde geeft door het vakje van aanvaarding van dit privacybeleid aan te vinken, dat verschijnt op alle plaatsen waar persoonsgegevens worden vergaard. Zolang dit vakje niet is aangevinkt en niet is aangevinkt met een uitdrukkelijke handeling van de gebruiker, is het niet mogelijk de actie in kwestie uit te voeren (versturen van een contactformulier, inschrijving op de nieuwsbrief, enz.)

6. DOELGROEP

Aan welke partijen worden uw gegevens doorgegeven?

In het algemeen worden gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uw gegevens kunnen evenwel worden doorgegeven aan de hieronder vermelde partijen om de uiteengezette redenen en in ieder geval omdat dergelijke mededelingen noodzakelijk zijn voor de doeleinden die voortvloeien uit de relatie tussen de partijen:

Overheidsdiensten: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Leveranciers die toegang tot uw gegevens nodig hebben voor de levering van diensten die de onderneming bij dergelijke leveranciers heeft uitbesteed, en met wie de onderneming de overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens heeft ondertekend die nodig en wettelijk vereist zijn om uw privacy te beschermen.

Wij willen u eraan herinneren dat de vennootschap geen internationale gegevensoverdrachten uitvoert.

Bij de verwerking van gebruikersgegevens kunnen wij gebruik maken van software waarvan de oorsprong of de servers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, met name in landen die een passend beschermingsniveau bieden of in de Verenigde Staten. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat wij met providers samenwerken die garanderen dat de toepasselijke Europese normen en regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de AVG (Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming EU 679/2016), worden nageleefd. De doorgifte van gegevens naar de VS valt altijd onder het EU-VS-privacyschild. Meer informatie is beschikbaar op www.privacyshield.org.

7. RECHTEN

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

U heeft het recht bevestigd te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken.

U heeft tevens het recht van toegang tot uw persoonsgegevens, alsmede het recht te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering van die gegevens wanneer deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn vergaard.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval bewaren wij uw gegevens uitsluitend met het oog op het instellen of verdedigen van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt ook uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen en de verleende toestemmingen te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking daarvan is verleend.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek per e-mail te richten aan [email protected], waarbij u een kopie van uw identiteitsbewijs of een ander document ter staving van uw identiteit voegt, en duidelijk vermeldt welk recht u wenst uit te oefenen.

Tot slot delen wij u mee dat u zich met elke klacht in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt wenden tot het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties.

8. HERKOMST

Hoe hebben wij uw gegevens verkregen? Persoonsgegevens worden verkregen via het internet, rechtstreeks van de gebruiker of via onze cookies of, in voorkomend geval, via diverse middelen zoals bestelformulieren, enz. … die binnen het bedrijf worden gebruikt voor een goede dienstverlening.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt de website raadplegen van het AEPD (Spaans Agentschap voor gegevensbescherming) https://www.agpd.es/